“Galgaparti mesék” közreműködői

A ?Galgaparti mesék? mesemondó versenyét az Arany János Általános Iskola zenekara, Sima István tanár úr vezetésével nyitotta meg.

Az első osztályosok az alkalomra való felkészülésben Tóthné Irsa Ágnes és Balázsné Győri Mária tanítónők vezetésével rajzos mesekönyveket készítettek.

Katonáné Kovács Erika tanárnő, műsorvezető ezt az alkalmat is felhasználta a mesekönyvek és ?kellékeik? bemutatására, azok sajátos irodalmi értékeinek ajánlására.

A zsűri (Balázs Jánosné, Szásziné Győri Éva és Tóthné Irsa Ágnes, pedagógusok) átadja a versenyzők megérdemelt jutalmát.

(Fotó: Balázs Gusztáv)

Mesemondók

A Galgaparti mesék részesei voltak a bagi másodikosok.

Nemes Nagy Ágnes: Szetyepotya Péter című verses meséjét adták elő, Volterné Jamrik Éva tanítónő vezetésével.

Fotó: Balázs Gusztáv

Búzaszentelés Bagon

Bag község a Gödöllői-dombság északkeleti szélén fekszik, ott, ahol az Egres völgye és a Nagyvölgy kitárul a Galga völgyébe és az Egres-patak a Galga-patak medrébe ömlik.

A gazdag régészeti leletek területén évezredekkel előbb élt emberek településeinek nyomai arról tanúskodnak, hogy a hely története még sok ismeretlent tartalmaz. A három völgy mind árulkodik hasonló nyomokról. Itt keresztezték egymást a délről északra (Szolnok ? Vác) illetve keletről nyugatra (Kassa ? Buda) és fordítva irányuló népvándorlási, hadi, kereskedelmi és egyéb útvonalak.

Így jutottak el a honfoglaló magyarok is – feltehetően Ákos nemzetsége ? településünkre, amit Árpád kori leletek is bizonyítanak.

A község nevének első, írásos emléke 1394-ben keltezett oklevélből ismert. Napjainkban lakosainak száma közel négyezer fő.

Ősi anyaegyházközségéhez tartoztak egykoron Hévízgyörk, Aszód és Kartal katolikus hívei is.

Középkori templomát 1562-ben a rácok pusztították el, ezt követő adatok “ősi kerek templom?-ról szólnak. A XVIII. század első felében jó állapotú és jó felszereltségű templomról írnak az egyházlátogatási jegyzőkönyvek.

Szent András tiszteletére felszentelt templomát, gróf Grassalkovich I. Antal végrendelete szerint 1772-1774 között építették fel. A tekintélyes méretű barokk templom kitűnő állapotban van.

Európában a növénytermesztésre való áttérés (IX. sz.), hazánkban a középkori feljegyzések dokumentumai Szent Márk napjához (április 25.) kötődően számolnak be a vetések, a jó termésért könyörgő ájtatosság, a ?búzaszentelés? ünnepi szertartásáról. A processzió Isten áldását kéri a határ, az ország,sőt az egész világ vetésére. Általában a naphoz közeli vasárnapon imádsággal és körmenettel egybekötött szentelési gyakorlat, hivatalos egyházi ünnep volt az egész Kárpát-medencében, így Bag községben is.

A község népe, a pap vezetésével, a vasárnapi szentmisét követően, kivonult a határba, a közeli búzatáblához. A processziót a zászlóvivők közt haladó, gyertyákat vivő egyházközségi tagok vezették, akiket, a keresztet is vivő ministránsok és a pap követett. Mögötte a férfiak majd a nők haladtak. Útközben litániát imádkoztak, énekeltek.

A búzatáblák a Tatárülés alatt (a ?Laposokon?, második világháború előtt), a Községföldjén (a Laposokon történt házhelyosztás után) majd a Temető dűlő (Bagi szőlők alján, a Temető u. végén) voltak kiválasztva (míg lehetett), minden évben más-más helyen.

A búzatábla széléhez érve, a hívek ? félkörívben – felzárkóztak a pap mellé, aki a szertartást vezette.

Az ötvenes évek végén a búzaszentelési processziót (körmenetet) betiltották. A búzaszentelési szertartást a templomokban tartották.

Bagon, a mai napon, hagyományainkhoz híven tarthatták meg a búzaszentelési körmenetet egyházközségünk hívei és vendégei (talán nem is első alkalommal, az ?alsó kenderfődek?) Rétszél dűlő ígéretes búza táblájánál.

Körmenet a templomtól a Rétszél dűlői búzatábla felé.

Búzaszentelési szertartás a búzatáblánál.

Visszatérés a templomhoz.

HBT közgyűlés

Meghívó!

Kedves Barátaink!

A Helytörténeti Baráti Társulat 2014. évi beszámoló közgyűlését 2014. május 14-én (szerdán), 19:00 órai kezdettel tartja, amelyre szeretettel meghívjuk!(Határozatképtelenség esetén az Elnök félórával későbbre hívja össze a közgyűlést, amely már a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.)

Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház. 2191 Bag, Petőfi tér 1/a.

Napirend:

1. A jelenlévő tagok névsorba vétele és a választói névjegyzék jóváhagyása.

2. A gyűlés szabályszerű összehívásának kérdése, határozatképesség megállapítása.

3.  A napirend jóváhagyása.

4.  Elnöki közhasznúsági jelentés a 2013. évi tevékenységről, beszámoló jelentés.

5. Az Ellenőrzési Bizottság jelentése.

6. Az Ellenőrző Bizottság jelentésének jóváhagyása.

7. Az elnöki éves beszámoló elfogadása.

8. Tisztségviselők felmentése, választása.

9. Javaslat a következő működési év munkatervére és költségvetésére.

10. A 2014. évi tagdíj megszabása.

11. Az alapszabály-módosítási javaslat megvitatása.

12. Tagfelvétel.

13. Egyéb kérdések és általános vita.

14. A gyűlés berekesztése.

Barátainkat szeretettel várjuk. A közgyűlésen való részvételnek nem feltétele az előzetes tagság. Szavazati joggal csak a ?rendes? (tagdíjat fizetett) tagok rendelkeznek. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy új barátok kapcsolódjanak be az egyesület munkájába. Ezért kérjük tisztelettel, hogy vegyen részt ezen a közgyűlésen, fejtse ki véleményét a társulatban történtekről.

Az évi tagsági díjat kérjük, szíveskedjenek befizetni minél előbb, de legkésőbb december 31-ig, az OTP 11742166 ? 20101701 – 00000000 számú bankszámlára, vagy személyesen bármely rendezvényünkön.

Támogatása az egyesület működésének alapfeltétele. Kérjük, segítse továbbra is Társulatunkat. Előre is köszönjük. Barátságos üdvözlettel az Elnökség nevében:

Balázs Gusztáv HBT elnök.