Társulatunk

 

A Helytörténeti Baráti Társulat szervezetéről, tevékenységéről.
Dokumentumok.

SZERVEZETE

Elnökség:

Alapszabály

Éves beszámolók (2017)

(2016)

Elnök
Alelnök
Pénztáros
Szervező
Jegyző

Ellenőrző Bizottság

Külön Bizottságok:
BAGI NÉPFŐIKOLA (BN)
Falufejlesztési Kör (FALKÖ)

Daloskör (DALKÖ)
Tagozatai:

Mécs László Irodalmi Kör (MLIK)
Gyöngykoszorú
Caravan zenekar
Alakulás
Játszott dalok gyűjteménye
Turisztika, Sport és Szabadidő Szakosztály (TSSZSZ)

                                                                                                         MŰKÖDÉSÜNKRŐL

Nemes céljai megvalósítására, Bag civil szervezetei értékes hagyományainak folytatására 1991. február 8-án alakult meg a Helytörténeti Baráti Társulat (HBT). A Pest Megyei Bíróság 1991. március 26-án jegyezte be. Összejöveteleit a helyi Dózsa György Művelődési Házban tartja.
A társulat bélyegzője 1992-ben, logója és zászlója 1994-ben készült el. Az APEH-hez 1992. februárjában jelentkezett be.

Arsulat hamarosan megkezdte kapcsolatai kiépítését a községi önkormányzattal helyi- és más civil szerveződésekkel. Támogatja a Bag Szülőfalumért Alapítványt.

A Helytörténeti Baráti Társulat a kéthavonta megjelenő “Egres” című tájékoztatóját 1992-ben indította útjára. Közéleti szereplése mindinkább ismertté vált a faluban, sajtó útján nagyobb nyilvánosság előtt is. Az önkormányzat munkáját az első ciklusban két képviselőjével és két (külsős) bizottsági tanácsadójával szolgálta.

A
feltárt legkorábbi írásos emlék alapján 1994-ben kezdeményezte, a község bizonylatolt volta 600. évfordulójának a megünneplését. Méltó emlékmű állítására  alapítványt hozott létre. Az évforduló napján, 1994. április 2-án, Kazinczy Ferenc egykori szálláshelyén, a volt postaállomás épületén emléktáblát helyezett el. Ebből az alkalomból a Magyar Posta emlékbélyegzőt használt.

Az őseink tiszteletére, támogatóink, a tagság és az alapítvány kuratóriuma segítségével elkészült “Bag 600 éves” emlékművet /Turulszobor/ – a Dózsa György úti vasúti híd 3-as út felőli oldalán – 1994. augusztus 7-én bensőséges ünnepség keretében elnökünk adta át a község lakosságának. Az avatóbeszédet Bagi Gábor hazánk zágrábi nagykövete mondta. Az emlékművet Tóth Ferenc plébános urunk áldotta meg.

A Bagi Népfőiskolát 1994-ben alapította, amely 1995. január 11-én kezdte meg működését. A Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség – amelyben ma is tevékenykedik – azon tavasszal, tagjai közé fogadta.

Geneológiai kutatásai alapján feltérképezte a Katona család leszármazottait – teljességgel 1841-től napjainkig, egyenes ágon 1604-től. Számukra 1996. szeptember 14-én családi találkozót rendezett. Hivatalos iratok alapján a Bagi család egyik leszármazottját, a határainkon túl élő,  ifjú dr. Bagi Lajost nemessé nyilvánította és részére átnyújtotta a bizonylatok másolatát. Hasonló kutatásokat tovább folytat a társulat.

A második ciklusban a HBT négy tagja volt önkormányzati képviselő. 1998-tól is négy képviselő és két tanácsadó bizottsági tag dolgozott az önkormányzatban.

C
éljaink megvalósításához sok segítséget kaptunk önkormányzatunktól, más támogatóinktól és pályázatok kiíróitól. A társulat már 1998. április 15-én bekapcsolódott a Vidék Parlamentje alapításába. A vidékfejlesztési törekvéseket támogatva alakult a HBT keretén belül, 1999. március 25-én a Falufejlesztési Kör. Üléseit minden hó utolsó szerdáján tartja.

Nyáron sem szünetelt a társulati munka. Tereinket takarítottuk, virágokat ültettünk, részt vettünk a közéletben, rendszeres összejöveteleinket megtartottuk, tájékoztatóinkat kiadtuk, készültünk az őszi-tavaszi előadás-sorozatokra. Pályázatokban vettünk részt, több-kevesebb eredménnyel és az eredményeket kamatoztattuk. Így jutottunk el a székház telek vásárlásáig. Senki nem tudná megmondani mikor, kik, hogyan fogják valóra váltani álmunkat, felépíteni várunkat, a Bagi Népfőiskolát de mindannyian bízunk, lesznek még sikeresebb követőink.

Az Elnökség, felismerve a szükségességét, és élve a lehetőséggel döntött jelen, HBT BAG honlapunk 1999. novemberi megnyitásáról. Az év végére érlelődött meg a gondolat, hogy váljunk közhasznú szervezetté. Ehhez meg kellett felelnünk a törvényi előírásoknak. Vállalt cél szerinti tevékenységeink: kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, környezetvédelem. Munkánk eredményes volt, a HBT, 2000-ben közhasznú szervezetté vált.

Tervünk szerint lebonyolítottuk előadás-sorozatainkat az 1999/2000-es őszi-, tavaszi félévben. Az előbbinek “Szándékébresztés a társadalmi tevékenységre:” címe volt, míg a tavaszi “Az örökség és tenni akarás.” tételeit tárgyalta.

A millenniumi évet nagy reményekkel, a múlt és a jövő iránt érzett felelőséggel „Az örökség kötelez” szellemében kezdtük. Sikerült elnyernünk a SZIE Szaktanácsadó Központjának támogatását és velük, előadóink-, hallgatóink részvételével -újabb “tagozatként”, két konferenciát tartottunk a környezet-, természetbarát, háztáji gazdálkodásról.

Társulatunkat súlyos megrázkódtatás érte. Alapító elnökünk:  Dr. Balázs József 2000. február 21-én, elhunyt. Halála napjáig (előtte való héten előadást tartott, építendő székházunk telkére téglát hordott) a HBT tevékeny, pótolhatatlan munkása, vezetője volt.
Balázs Gusztáv (pénztáros) elnökké választásával, a tagság felzárkózott csonka Elnöksége mögé, hogy – volt elnöke tiszteletére is – folytassa az alapszabályunkban közösen megfogalmazott célok megvalósítását.

Korábbi geneológiai kutatásunk után Balázs András családjának kutatásába kezdtünk, alapító elnökünk irányításával. Halála után reánk hárult e munka és a kapcsolatos pályázat befejezése. Szeptember 9-én, szerény, családias összejövetelünkön zártuk le eredményesen a – már megismételhetetlen – kutatást.

Sikeres pályázatok és megvalósításaik erősítették társulatunk technikai, szervezési eszköztárát. Tevékenységi tervünk, 2001. évben a “Családbarát Társadalomért” vállalásunk megvalósítására épült. Megemlékeztünk hazánk  – művelődés területén kimagasló érdemeket szerzett – művészeiről, tudósairól, íróiról, a “Déli Harangszó” félévezredes-, társulatunk, alakulásának tíz éves évfordulójáról. Koszorúztunk Kazinczy Ferenc emléktáblájánál.
Megtartottuk  “Bag Szülőfalumért Alapítvány”-, Dr. Balázs József emlékére kiírt pályázatának díjkiosztó ünnepségét. Elhunyt tagjaink lelki üdvéért (minden év februárjában ismétlődő hagyományt teremtő elhatározással) szentmisét mutattunk be.

Tagjainkból megalakult MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI KÖR (MLIK), amely ünnepeinken megtisztelő feladatokat vállal. Folyamatos a Bagi Népfőiskola és a Falufejlesztési Kör tevékenysége. Májusban az Egres partjára kirándultunk, ahol megfogalmazódott egy női “koszorú” alapításának a gondolata. Közgyűlésünkön elfogadtuk a GYÖNGYKOSZORÚ alapító okiratát, a Fegyelmi és Etikai Kódexét.  Pünkösdhétfőn, hagyományteremtő Piros Pünkösdi Rózsa  c. rendezvényt szerveztünk, amelynek eszmeiségét a szentkirályi, Szent István királyunk ereklyéjének falunkba való látogatásából eredeztetjük.
Baráti, családi kapcsolataink elmélyítésére szolgált a “Sarlós Boldogasszony napi búcsú” ünnepségén való részvételünk Máriabesnyőn. Esztergomba, Letenyére, Visegrádra sikeres kirándulást szerveztünk.

Hagyományos Családi Ünnepünket szeptember 8-án rendeztük, ahol a Katona Család (II.) és a Bagi Római Katholikus Elemi Népiskolába 1939-ben és azt megelőzően beiratkozott tanulói meghívott vendégeink voltak.

Időközben augusztus 12-én megalakult zenekarunk, ezen belül az 1954-ben alakult -kényszer szünet után- újjá szerveződött CARAVAN, amely közmegelégedésre mind a műsor, mind a mulatság zenéjét is szolgáltatta.

Népfőiskolánk 2002-ben folytatta a hatékonyabb életvezetés, önsegítő-képesség növelése, a család-barát társadalomért témaköröket tárgyaló felnőttképzési foglalkozásainkat. A képzés vázolt irányultságát erősítették Farkasné Fekete Mária (SZIE) előadásán elhangzott és a kutatások alapján megvitatott, megfogalmazódott irányelvek. Segítette a Magyar Népfőiskolai Collegium, a Szociális és Családügyi Minisztérium és a helyi Önkormányzat. 

Múlt decemberi, szűk körű bemutató után, február 23-án Mesedélután keretében is bemutattuk Polgár Jutka: A Jóságos Erdei Varázsló c. sikeres mesekönyvét.

Megtartottuk a hagyományossá váló rendezvényeinket. Október 23-án a Turulszobornál koszorúztunk és elfogadtuk, hogy nemzeti ünnepeinken, reggel 08 00 órakor emlékezésünket ismételni kívánjuk.

Már 2002 őszén elhatároztuk a helyi hímzés, varrás, kézműipari foglalkozások sajátos területeinek, hagyományainak feldolgozását, amely a 2003-as tavaszra érett be, és tevékenységi tervünkbe illesztettük azok cél- és időszerű művelését. Munkálkodásunk eredményeit a nyilvánosság elé tártuk. Teljesítettük az FVM KSZI által kiírt és általunk elnyert, Bagi zsebkendő, -jegykendő valamint EU csatlakozásra való felkészítés Bagon – hasonlóan, a később elfogadott- Bagi söprűk megnevezésű pályázatokat.

Két fő rendezvényünk, a Piros Pünkösdi Rózsa valamint a Családi ünnep bekerült a GKRTE éves esemény naptárába és elnyerte a Pest Megyei Kgy. MMB alapjának támogatását. Ennek kapcsán kiadhattuk a „Bagi sorok” kiadványunk első számát, Sej, építik a Piros bagi templomot címmel, amely forrás értékű történéseket nyújt a huszadik századból.

Hőseinkre-, őseinkre emlékező nemzeti ünnepeinken, vállalt kötelezettségeinket, megtartottuk. Bízunk abban, hogy mind többen vesznek részt ünnepségeinken a Turulszobornál. Önkormányzati üléseinkre szóvivőt delegáltunk. Erősítettük együttműködésünket helyi, hazai és külföldi partnereinkkel. Időközben a 231 fő felvételre jelentkezett és 226 fő rendes tagnak felvett létszám az évvégére /kiléptek, tagságuk megszűnt, elhunytak/ 88 főre apadt.

A 2004-es év új feladatokat, lehetőségeket és eredményeket hozott társulatunk életébe. Népfőiskolánk sikeresen zárta az évet. A Falufejlesztési Kör –illeszkedve önkormányzatunk munkatervéhez- havonta, rendszeresen tartotta tanácskozásait.
Önkormányzatunk elé ajánlásokat terjesztett. CARAVAN zenekar, amely alapításának ötvenedik évfordulóját ünnepelte, műsorterve szerint készült fellépéseire. A BKNSZ szentendrei (MNT), Csányi Dinnyenap-Falunap, Váckisújfalu Szüreti rendezvénye meghívásainak tett eleget.

Az Egri Katolikus Rádióban a Bagi Keresztjárásról szóló kutatásunk hangzott el. A Kossuth Rádió Barangolások c. sorozata Kisbagi Csárda történetében adott helyet ismereteink közkincsé tételének. Bizakodóan tekintünk a jövőre, abban a reményben, hogy munkánk jó gyümölcsöt terem. Beszámolónkból tudjuk sok részlet kimaradt. Reményeink szerint, a jövőbeli históriás pótolni fogja.

Ebbe a Helytörténeti Baráti Társulatba várjuk barátainkat, akik vállalják jelmondatunkat:

 „A  s z ü l ő f a l u é r t   l e h e t   s o k a t   t e n n i,  d e   e l e g e t   s o h a

(Folytatjuk)